1. Odovzdaním podpísanej prihlášky  je dieťa záväzne prihlásené na tábora.
 2. Dieťa prichádza v sprievode zákonného zástupcu alebo dospelej osoby na programom stanovené miesto a v určenom čase, čize o 8.00 a taktiež zákonný zástupca alebo osoba ním splnomocnená je povinná vyzdvihnúť dieťa v určenom čase a na mieste určenom programom, čiže o 16.00
 3. Objednávateľ je povinný najneskôr v deň nástupu dieťaťa do denného detského tábora doručiť kópiu preukazu poistenca dieťaťa
 4. Cena zahrňuje celkový pobyt v tábore, denný tréning plávania, športové aktivity, tvorivé dielne, 3x denne stravu a pitný režim. V prípade ak dieťa po uhradení tábora zo zdravotných , alebo iných dôvodov nebude môcť pokračovať a na tábor viac nenastúpi suma sa nevracia.
 5. Cena nezahrňuje poistenie dieťata, to sa odporúča uzavrieť zákonným zástupcom.
 6. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je osobitne povinný písomne informovať vedúcu tábora o:
  a) alergiách, ktorými dieťa trpí,
  b) ochoreniach, ktorými dieťa trpí,
  c) iných zdravotných resp. sociálnych ťažkostiach, ktoré by mohli počas denného detského tábora u dieťaťa nastať alebo ktoré by mohli účasť dieťaťa na dennom detskom tábore obmedziť.
 7. Do tábora nebude prijaté dieťa, ktoré užíva antibiotiká.
 8. V prípade zdravotných problémov je zákonný zástupca vedúcim tábora o problémoch informovaný na telefónnych číslach, ktoré uvádza v prihláške do tábora, v prípade dlhšej hospitalizácie po porade sa zákonným zástupcom môže dieťa tábor predčasne opustiť.
 9. V rámci programu sú deti oboznámené s táborovým poriadkom, bezpečnosťou pri práci. V prípade jeho opakovaného porušenia poriadku dieťaťom, má nárok vedúci požiadať zákonného zástupcu o predčasné prevzatie dieťaťa z tábora bez nároku na vrátenie peňazí.
 10. Objednávateľ vyhlasuje, že Dieťa, ktoré do denného detského tábora prihlásil: (má základné sociálne návyky, je schopné zaradiť sa do kolektívu a nevyžaduje poobedný spánok, je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov, je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča)
 11. Objednávateľ vyhlasuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom bezdôvodne narúšať priebeh denného detského tábora.
 12. Objednávateľ poučí dieťa pred nástupom na denný detský tábor o tom, že: si má dávať pozor na svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov tábora a zbytočne ho neohrozovať, má dodržiavať pokyny vedúceho tábora a inštruktorov, je povinné okamžite informovať svojho inštruktora o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, ktorými by dieťa trpelo ako je nevoľnosť, bolesť hlavy, brucha a iné, je povinné hlásiť inštruktorovi akékoľvek vzdialenie sa od skupiny (WC, pitie, atď.).
 13. Dieťa je povinné dodržiavať pokyny personálu denného tábora a hlavne pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov v dennom tábore. Dieťa je povinné zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostatných účastníkov denného tábora. V prípade nedodržania dohodnutých a predpísaných pravidiel za úraz zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa.